صدور حکم تخلیه به دلیل نیاز شخصی و عدم استفاده موجر

 

 

سوال:چنانچه موجر موفق به اخذ حکم تخلیه محل سکنی یا کسب به جهت نیاز شخصی شود لیکن استفاده ای از محل ننماید تکلیف چیست؟

 پاسخ:حسب صراحت ماده۱۶قانون سال۵۶ چنانچه مالک تا شش ماه پس از تاریخ تخلیه شروع به ساختمان نکند یا حداقل مدت یک سال از محل مورد اجاره به نحوی که ادعا نموده استفاده نکند به درخواست مستاجر سابق به پرداخت مبلغی معادل یک سال اجاره بها یا اجرت المثل مورد اجاره در حق او محکوم می شود مگر اینکه ثابت کند عدم اقدام وی به استفاده به دلیل یا دلایلی خارج از اراده بوده است .

انقضای مدت اجاره و عدم تخلیه ملک

 

 

سوال:چنانچه مستاجر علیرغم انقضای مدت اجاره بدون اذن موجر مورد اجاره را تخلیه ننماید؛ موجر از چه حقوق قانونی برخودار است؟

پاسخ: حسب صراحت ماده۴۹۴قانون مدنی عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف می شود و اگر مستاجر بعد از آن بدون اذن موجر مدتی عین مستاجره را در تصرف خود نگاه دارد؛ موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود اگر چه مستاجر استیفای منفعت ننموده باشد؛ لیکن در صورتیکه با اجازه موجر در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت المثل بدهد که استیفای منفعت نموده باشد؛ فلذا در مانحن فیه موجر می تواند ضمن دادخواست تخلیه؛ نسبت به مطالبه اجرت المثل مدتی نیز  که مستاجر بدون اذن وی مورد اجاره را در تصرف داشته اقدام نماید.  

بررسي امكان اعطاي مهلت به مديون توسط دادگاه

 

 

سوال) آیا دادگاه در صورت احراز عدم تمکن مالی صادر کننده چک می تواند اقدام به تقسیط وجه آن نماید؟

 

پاسخ) اگر چه قانونگذار حسب صراحت ماده 277 قانون مدني دادگاه را مجاز نموده تا با احرازوضعيت مديون اقدام به اعطاي مهلت و يا صدور قرار اقساط جهت پرداخت دين نمايند، ليكن در خصوص اسناد تجاري(چك؛ سفته، برات) قانوگذار به موجب ماده 269 قانون تجارت دادگاه ها را از اين اختيار منع نموده است به نحوي كه دادگاه ها به هيچ وجه نمي توانند بدون رضايت دارنده سند تجاري(طلبكار) به مديون جهت تأديه وجه مهلت اعطا نمايند.