صرف سکوت اجازه یا تنفیذ معامله محسوب نمی شود

 

 

 

متن پرسش :
زوجه درحین تقسیم ماترک ادعایی نسبت به تقاضای مطالبه مهریه خود ننمود تقسیم ماترک انجام شد. در دادگاه یا خارج از دادگاه سهم­الارث زوجه نیز به وی تسلیم گردید اکنون سوال اینجاست که بعد ازعملیات یا اقدامات فوق زوجه می تواند تقاضای مطالبه مهریه نماید یا اینکه سکوت وی در آن زمان به منزله اسقاط ضمنی مهریه خود است؟ آیا سپری شدن زمان مدید می تواند مثبت سقوط مهریه باشد؟ آیا اسقاط یک حق ایجاد شده به صورت رسمی (نکاحیه) مستلزم اسقاط به نحو رسمی است یا سکوت حکایت از سقوط دارد؟

متن پاسخ :
به توجه به تصریح ماده 249قانون مدنی صرف سکوت اجازه یا تنفیذ معامله محسوب نمی شود وبرسکوت ساکت اثرحقوقی مترتب نمی باشد به عبارت دیگراصل، عدم اعتبارسکوت است ودرفرض پرسش صرف سکوت زوجه درهنگام تقسیم ترکه وعدم مطالبه مهریه به معنای اسقاط حق خود وابراء‌ ذمه سایر وراث نمی باشد مگر آنکه محفوف به قرائنی باشد که امری موضوعی است وتشخیص آن برعهده مرجع رسیدگی کننده است. [ نظریه اداره حقوقی 30/2/92 370/7 182-1/7-92 ]

 

 

 

رجوع زوجه به مابذل و آثار آن

 

 

 

متن پرسش :
چنانچه درمورد زوجه ای که با بذل مهر و سایر حق و حقوق خود و با اجابت زوج و گواهی عدم امکان سازش، طلاق توافقی( از نوع خلع) صادر شده و سپس در مهلت قانونی صیغه طلاق جاری شودو پس از چند روز باقی مانده از مدت عده، زوجه به مابذل خود رجوع کند: الف: اگر در مدت عده، زوج از رجوع زوجه با خبر شود، آیا حق رجوع دارد؟ ب: چنانچه زوجه زمانی به مابذل رجوع کند که مدت عده به پایان نرسیده باشد لیکن در مدت عده امکان رجوع زوج به زوجه نباشد، تکلیف چیست؟ ج: چنانچه طلاق از نوع بائن باشد، تکلیف چیست؟ (بند (1 و 2) ماده 1145 قانون مدنی)

متن پاسخ :
الف ) اتفاق نظر : با توجه به مسأله 16 و 17 تحریرالوسیله، جلد چهارم، کتاب «خلع و مبارات» و نظریه مشورتی شماره 715218 مورخ 8/9/1372 اداره حقوقی، در طلاق خلع اگر زن در مدت عده در بذل خود رجوع کند در صورت امکان برای مرد رجوع جایز است. در صورتی که زن در مدت عده به بذل خود رجوع کند اما امکان رجوع برای مرد نباشد، رجوع زن هم به مابذل خود اثری نداشته و معتبر نیست. در طلاق بائن موضوع بند (1 و2) ماده 1145 قانون مدنی، در این صورت طلاق عده ندارد، پس از طلاق، زن حق رجوع به مابذل خود را ندارد.

ب ) نظر کمیسیون : در پاسخ به سؤال مطروحه که رجوع زوجه به مابذل مهر است، موارد زیر مطرح می گردد: الف ـ چنانچه زوجه قبل از انقضای عده به مهر رجوع کند، طلاق مبدل به رجعی می شود و زوج می تواند رجوع کند. لیکن چنانچه زوج حاضر به پرداخت مهر نشود و این موضوع برای دادگاه احراز شود، رجوع زوجه اثری نداشته و پس از انقضای عده زوجه می تواند با مرد دیگری ازدواج نماید. ب ـ اگر زوجه در مدت عده به ما بذل رجوع کند و رجوع زوج امکان نداشته باشد، پس از پایان عده زن می تواند با مرد دیگری ازدواج کند و اضافه می نماید: ج ـ در ماده 1145 قانون مدنی طلاق بائن تعریف شده و در سه مورد زیر طلاق بائن است؛ 1- طلاق قبل از نزدیکی 2- طلاق یائسه 3- طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد و در این حالت آثار طلاق به طرفین تحمیل می گردد. (نشست قضایی دادگستری آباده، آذر 85 به نقل از مأوی)

 

 

 

اضافه کردن شرط ضمن عقد بعد از ازدواج

 

 

 

متن پرسش :
اگر در زمان عقد در عقدنامه هیچ شرطی گذاشته نشود و پس از عقد زوجین بخواهند شرط و شروط بگذارند از چه طریق می‌توانند این كار را انجام دهند؟

متن پاسخ :
باید ضمن یك عقد لازم دیگر مثل خرید و فروش یك شی هر چند كوچك مانند دفتر یا خودكار شرط گذاشته شود به عنوان مثال من این كتاب را به شما می‌فروشم به این شرط كه فلان كار انجام شود یا فلان …. به این شرط می‌گویند شرط ضمن عقد كه مطابق قانون الزام آور است و لیكن باید آن را در دفاتر اسناد رسمی انجام دهید و در سند رسمی ثبت كنید كه قابل استناد باشد و بعداً انكار نشود.( سایت دادگستری کل استان قم)